the Translation Israel Project
Videos Categorized Links Newest Links Planet
 

מדריך קצר לתרגומי ה- directory

January 20, 2008

אחת הדרכים לאירגון קבצים על דיסק המחשב היא חלוקה לתיקיות, folders, או כפי שהן נקראו לפני ימי הממשק הגרפי, directories, וביחיד directory. בין התיקיות (folders/directories) המוכרות יותר לרוב המשתמשים ניתן למנות את My Documents, Program Files וכו.

בהסטוריה הקצרה של המחשבים הביתיים הספיקה ה-directory לקבל ערב רב של שמות עבריים ותרגומים שונים, שחלקם אף התנגשו עם מושגים אחרים.

בתחילת שנות ה-90, תקופה שבה מחשבים פעלו על מערכת הפעלה DOS, עוד לא הספיקו להשתרש מוסכמות לגבי מושגים עבריים רבים. בחוברות הדרכה בעברית שסופקו עם מחשבים ביתיים directory תורגמה לרוב כמחיצה. בעיתוני מחשבים מהתקופה התרגום הנפוץ יותר היה ספרייה. שני המושגים בעיתיים כיוון שלשניהם יש משמעות נוספת בתחום המחשבים.

מחיצה היא גם התרגום ל partition שזוהי חלוקה של הדיסק שלרוב אינה מתבצעת המשתמש עצמו. חלוקה של דיסק קשיח אחד לדיסקים C,D וכו' היא חלוקה לpartition. יש לי גם הסתייגות מהתרגום מחיצה לpartition שאליה אחזור מאוחר יותר, אך זהו המושג שהשתרש.

ספרייה היא גם תרגום מילולי וטבעי ביותר ל library. זהו מושג המשמש בעיקר בתכנות. אוסף פונקציות שמופצות ביחד והמתכנת יכול לקרוא להן מתוך תוכניות שהוא כותב.

אפשרות נוספת לתרגום directory שימשה את מעבד התמלילים Qtext. שם directory כונתה מדור, ואילו המושג ספרייה שימש לקובץ ששימש לניהול פנימי של חלוקת קבצים ונועד לעקוף את מגבלת אורך שמות הקבצים ב DOS (שמונה תווים).

כשהגיע Windows עם הממשק הגרפי החדש המושג directory לא נראה על המסך. במקום זה קיבלנו ציור של תיקייה צהובה, כמו התיקיות שמשמשות לתיוק מסמכים, והשם שניתן לה היה folder. כתבי העת השונים שכתבו על Windows המשיכו להשתמש במושגים שכבר היו מוכרים להם. רובם קראו לdirectory ספרייה.

כשהגיע Windows עם ממשק עברי אז כל ה folders הפכו לתיקיות ועם הזמן המושג השתרש.

אז איך אומרים directory בעברית?

שמעתי לא פעם את הטענה שכל מי שיודע איך נראית מערכת קבצים גם יודע שdirectory אינה אלא מדריך קבצים ולכן יש לתרגם directory - מדריך. זוהי טענה מבוססת. directory אינה איזה מקום שמור על הדיסק או חלוקה פיזית של הדיסק. היא פשוט קובץ מערכת שמנהל רשימה של קבצים ששויכו אליו ומצביע על מיקומם על הדיסק. פעולה זו שקופה למשתמש ומבחינת המשתמש הקבצים פשוט נמצאים "בתוך התיקייה(folder) “

למעשה גם אנשי מחשבים שמכירים היטב את מבנה מערכת הקבצים אומרים על קבצים שהם נמצאים in a directory או under a directory ומעולם לא שמעתי מישהו אומר a file is listed in a directory, למרות שזו אמירה סבירה מאוד בהתחשב במבנה מערכת הקבצים. מכאן שהמטפורה המקובלת לגבי directory אינה רואה מדריך או רשימת קבצים. לכל מערכות ההפעלה יש גם ממשקים גרפיים, ומטפורת התיקייה/folder היא המטפורה המשמשת בכולן לייצוג directory. המושג תיקייה בהקשר של מחשב, אוסף קבצים, וממשק גרפי הוא מושג ברור ושקוף, ותיקייה היא תרגום טוב גם לfolder וגם לdirectory.

ועוד מילים ספורות על מחיצה ו partition.

למילה partition מספר משמעויות: 1: the action of parting : the state of being parted : division 2: something that divides; especially : an interior dividing wall 3: one of the parts or sections of a whole http://www.m-w.com/dictionary/partition

ה - partition היא גם הקיר המפריד בין החלקים השונים, וגם כל אחד מהחלקים המופרדים.

בחלוקה דיסק קשיח ל C,D וכו, partition מתייחס לחלק המופרד עצמו, כלומר כל כונן C הוא partition אחד.

כל כונן D הוא partition נוסף.

זוהי המשמעות השלישית במילון Merriam-Webster

המילה מחיצה מתרגמת רק את המשמעות הראשונה, הקיר המפריד עצמו.

זה נותן לנו את האמירה המוזרה שאנחנו מחלקים דיסק למחיצות.

האם לא היה פשוט יותר וברור יותר לומר שאנו מחלקים דיסק לחלקות?

אך "מילון" מיקרוסופט מכתיב לנו שיש לומר מחיצה ואנחנו תקועים עם זה.